AJian Pengasihan Asma Khodam

Ilmu Pengasihan Asma Khodam

Berikut ini mantra Ilmu Pengasihan Asma Khodam

(Kamaa-in anzalnaahu minas-samaa-i fakh-tala-tha bihii nabaatul ar-dhi fa-ash-baha hasyiiman tadzruuhur riyaah) ya hagh-qal-zaa-iil.(Huwallaahul la-dzi laa ilaaha illaa huwa'aalimul ghaibi wasy-syahaadati huwar rahmaanur rahiim) yaajagh-syak-yaa-iil. (Yaumul azifati i-dzil quluubu ladal hajaajira kaazhimiina malizh-zhalimiina min hamiimiw  walaa syafii-'iy yu-thaa') yaa ghadz-yaa-iil.('Alimat nafsum maa ah-dharatfalaa uqsimu  bil-khunnasil jawaaril kunnasi wallaili i-dzaa 'as-'asa wash-shubhi i-dza tanaffa) ya wa'-zalhaa-iil. (Shad wal-Qur'aani dzidz dzikri balil ladziina kafaruu fii'izzati wasyiqaq) ya dzagh-sya'-yaa-ill  tawakkaluu ya khuddaana haa-dzihil aayaati wa-ayyuhas sayyidu mai-tha-tharuuna bitahyiiji  qalbi ... (sebut nama orang yang di maksud ) bin ... (sebut nama orang tua nya / jika laki laki )/ binti ... (sebut nama orang tua nya /bila si dia wanita) ... (sebut nama ibunya).'alaa mahabbatii wamawaddatii aluuhan aluuhan al'ajal al'ajal assaa'ah assaa'ah 'alaa mulki sulaimaanabni daawuuda 'alaihimas salaamu bihaqqi muhammadinil mush-thafaa shal-lallaahu'alaihi wasallama wabihaqqi haa-dzihil aayaatil'i-zhaami wal-asmaa-il kiraami wabihaqqi kah-fazh-mah-yuusy.Allaahumma innii as-aluka an tusakh-khiralii watuharrikalii qalba.. (sebut nama orang yang di maksud ) bin (bila yang di maksud lelaki) binti (bila yang di maksud wanita wanita) 'alaa  mahabbati mawawaddatii nash-run minallahi wafat-hung qariib .

No comments:

Post a Comment

tuliskan komentar anda untuk tanya jawab seputar ilmu di atas dan juga silakan menjawab komentar sedulur yang kira2 bisa menjawab isi komentar yang sudah ada.
terima kasih..